Nif

Nif

"Mom! Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad, Dad, Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Dad. 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom. 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad! Dad! 'Rats live on no evil star!' Mom? Mom. Mom? 'Rats live on no evil star!' Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Mom? 'Rats live on no evil star!' Mom, Mom, Mom! 'Rats live on no evil star!' Dad? Dad. Dad? 'Rats live on no evil star!' Mom! 'Rats live on no evil star!' ... Mom?"

"Mom...?"

"MOM!!!!!!!!!"

--fin--